top of page
  • Writer's pictureDallas Vaughn

ชดใช้บาปกรรมได้ยังไง พระเยซูมีคำตอบ

วันหนึ่ง ผมได้คุยกับคนคนหนึ่งที่หาดในภูเก็ต เขายืนยันว่า เป็นคนที่มีกรรม เพราะเคยเป็นคนติดเหล้าผมก็ประทับใจมากที่เขายอมรับว่าเป็นคนที่ทำบาป เพราะหลายคนเชื่อกันว่า ตัวเองเป็นคนดีแล้ว ซึ่งไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคน แต่สำหรับเราที่เป็นคริสเตียน เข้าใจว่านี่ไม่ใช่ความจริง ด้วยที่าพระคัมภีร์สอนว่า


ทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า (โรม 3:23)

ในพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงตรัสว่า ถ้าเราจะได้ชีวิตนิรันดร์ จงยอมรับว่า ตัวเองไม่ได้เป็นคนดี เราเป็นคนอ่อนแอที่จำเป็นจะต้องได้รับความเมตตา และความกรุณา จากพระผู้สร้างของเรา เมื่อยอมรับความจริงนี้แล้ว เราจึงอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านั้น พระคัมภีร์บอกอีกว่า


เพราะว่า ผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด (โรม 10:13)

ข้อนี้ย่อมจะเกิดคำถามว่า “ต้องรอดจากอะไร?” คำตอบจากพระคัมภีร์คือ รอดพ้นจากผลกระทบบาป (ซึ่งรวมถึงพระพิโรธอันบริสุทธิ์ของพระเจ้า) รอดจากความมืด รอดจากความเห็นแก่ตัวเอง


พระเยซูเสียสละตัวพระองค์เองเพื่อที่จะเป็นเครื่องบูชาสำหรับทุกคนที่จะเชื่อและไว้วางใจในพระองค์นั้น พอเสียชีวิตแล้ว พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่ 3 แล้วนี่เป็นความอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นเหตุผลสำหรับเทศการอีสเตอร์ที่ผู้คนทั่วโลกได้ฉลองกันทุกๆปี


เพราะพระคริสต์ทรงทนทุกข์ครั้งเดียวเป็นพอเพราะบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะนำพวกท่านไปถึงพระเจ้า ฝ่ายกายพระองค์จึงสิ้นพระชนม์ แต่ฝ่ายจิตวิญญาณทรงคืนพระชนม์ (1 เปโตร 3:18)

พระคัมภีร์บอกอีกว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าซึ่งทรงสร้างโลกขึ้นมา แต่พระเจ้าลงมารับสภาพเป็นมนุษย์ และมาทนความทุกข์ทรมาน เพราะพระองค์ทรงรักและเป็นห่วงใยมนุษย์เรา


ส่วนเพื่อนที่บอกว่ามีกรรม ในแง่หนึ่ง มันก็ถูกแล้ว ผมเคยมีเหมือนกัน แต่พระเยซูทรงให้คำตอบ คือ ถ้าเรามอบชีวิตให้แด่พระเจ้า พระองค์จะชดใช้บาปกรรมให้สะอาดเหมือนหิมะ


ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ ถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดง ก็จะเป็นอย่างขนแกะ (อิสยาห์ 1:18)


หากผู้อ่านจะเชื่อถ้อยคำนี้ พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า เมื่อเราขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิต พระวิญญาณของพระองค์ ซึ่งชื่อว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์” จะเข้ามาเติมเต็มเรา และให้มีสันติภาพทางจิตใจ


การที่เราได้มีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างของเรานั้น เป็นพระพรแสนยิ่งใหญ่ แต่พระเจ้าให้พระพรอีกด้วย คือครอบครัวใหม่ เมื่อกลายเป็นสาวกของพระเยซู เราจะได้ครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรัก คือคริสตจักร หรือผู้ที่เป็นคริสเตียนเหมือนกัน รู้มั้ย ในประเทศไทย ก็มีคริสเตียนจำนวนมาก ทั้งคนไทยกับชาวต่างชาติ มีหลายคนที่รักพระเจ้า และอยากช่วยให้เราเติบโตในการติดตามพระเยซูถ้าสนใจคุยเรื่องนี้ต่อ หรือกำลังหาโบสถ์คริสเตียนในเมืองใด ส่งข้อความมาหาผมได้นะครับ ผมยินดีมากที่จะให้ความช่วยเหลือ

Comentários


Tags
Recent Posts
bottom of page