top of page
  • Writer's pictureDallas Vaughn

การเป็นกฏหมายให้ตัวเอง

คำว่า autonomy เป็นคำในภาษาอังกฤษที่มาจาก 2 คำในภาษากรีก คือ auto ที่แปลว่า “ตัวเอง” กับ “nomos” ที่แปลว่า “กฎหมาย” ดังนั้น autonomy คือการเป็นกฏหมายให้ตัวเอง หรืออีกแง่หนึ่งคือ การมีกฏหมายที่มาจากตัวเอง โดยปกติ autonomy เป็นสิ่งที่ดี คนส่วนใหญ่จะพัฒนาเติบโตเมื่อต้องรับผิดชอบให้ตัวเอง ฉะนั้น ทุกสถาบัน ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล บริษัท โรงเรียน จึงต้องให้คนมีเสรีภาพเท่าที่ให้ได้ เพื่อที่จะเสริมการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตาม มีด้านหนึ่งในชีวิตมนุษย์ที่ autonomy ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดี นั้นคือด้านชีวิตฝ่ายวิญญาณ ซึ่งเป็นด้านของความสัมพันธ์กับพระเจ้า ที่จริง เหตุผลที่เราสามารถมี autonomy ในด้านอื่นคือเพราะว่า ด้านอื่นไม่มีสิทธิอำนาจเท่ากับพระเจ้า แต่เมื่อมนุษย์ต่อต้านอำนาจของพระเจ้า และกลายเป็นธรรมบัญญัติให้ตัวเองแทน ผลที่ตามมาคือ เขากลายเป็นทาส เพราะว่าอะไร? เพราะมนุษย์ไม่สามารถเป็น autonomous โดยร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จงหาอะไรที่จะเป็นเจ้านาย บางคนหาในการเมือง อีกหลายคนจะหาในความสัมพันธ์ต่างๆ เอาง่ายๆ คือ มนุษย์จะเป็นทาสของ “อะไร” หรือ “ใคร” จึงต้องถามว่า เจ้านายเป็นเจ้านายที่ดีหรือไม่?

Comments


Tags
Recent Posts
bottom of page